[Versiunea în română mai jos]

When we woke up after Simchat Torah, a day of joy and dancing, to the news of a cowardly terrorist attack in Israel, we felt shock and powerlessness. We watched in horror the videos showing men, women and children being snatched by murderers from their homes, dragged away to be used as human shields for the so-called ”freedom fighters”, whose only goal is to sow fear, death and destruction. We asked why? We asked how? We wept. We hugged. We called our friends and families in Israel, to make sure they are safe.

But then we remembered that “Am Israel Chai”.We remembered that we are strong. We remembered that Medinat Israel is still standing after 75 years of being threatened, attacked and denied its right to exist. We remembered that there is unity, and love, and strength in our people. When a Jew suffers, when our country is under attack, we rally. We cry with Israel, but we also raise a voice. We make a donation for relief. We adopt a lone soldier. We pray. We volunteer. We stand in support. We are Jews, eternally bound together to our people, to our land, to our God and to the country that He gave our forefathers thousands of years ago and regave to us in modern days.

This suffering, this constant reminder of violence and death must end. Mothers should not be made to weep for their infants. Parents should not be made to light Yizkor candles with tears streaming from their eyes, whispering the names of their sons and daughters killed in defense of our country. Peace should not have this price.

Very soon – as hypocritical as it has been in the past – voices will emerge calling for “restraint” and a “compromise for peace”. So-called world leaders, from their armchairs half a world away, with skewed political and deeply antisemitic agendas, will not be calling this a terrorist attack – which it is! They will not acknowledge that Israel has the right to exist and to defend itself – which it has! They will not be condemning Hamas for being the cowards and murderers they are! They will “forget” to mention that while Hamas is shooting civilians in the streets of Israel, the IDF is making public announcements to urge civilians in Gaza to shelter. It’s easy to talk about “restraint” and “compromises for peace” when it’s not your country that is being attacked by terrorists, when it’s not your people being slaughtered, when it’s not your child being kidnapped, when it’s not your home being pummeled by rockets. But it’s cowardly, shameful and antisemitic.

Over 50 years ago, Golda Meir, one of the strongest leaders of our people, spoke about war and peace. She said: “We hate war. We do not rejoice in victories. We rejoice when a new kind of cotton is grown, and when strawberries bloom in Israel.”

But victory we shall have! Because Jewish blood is not cheap. And if our enemies and those who echo their beliefs truly want peace, they would do better to remember that! You cannot make peace with someone who comes to kill you. Rabbi Jonathan Sacks once said: “Peace is a duet, not a solo. It cannot be made by one side alone. If it could, it would have been made a long time ago.”

As we pray for our brothers and sisters, אחינו כל בית ישראל, for their safety, consolation and safe return, we must remain strong. We must support the IDF in their efforts to ensure this never happens again. The murderers must pay. Their supporters must be silenced. The terrorist infrastructures must be flattened, turned to rubble, never to be rebuilt again. The advocates of religious war and terrorism as a way of life must be made to swallow their words. The cotton and the strawberries must never again be made to grow from Jewish blood. And then, there will be peace.

May Hashem answer our prayers and guide our hands to destroy evil forever and to end all suffering. ה׳ עז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום God will give strength to His people, God will bless His people with peace!


[English version above]

ISRAELUL ESTE PUTERNIC, POPORUL EVREU TRĂIEȘTE

Când ne-am trezit după Simhat Tora, o zi de bucurie și de dans, la știrea unui atac terorist mișelesc în Israel, am simțit șoc și neputință. Am privit cu groază videoclipurile care înfățișau bărbați, femei și copii, smulși din casele lor de către criminali, trași peste graniță pentru a fi folosiți ca scuturi umane pentru așa-zișii ”luptători pentru libertate”, a căror singură dorință este să semene frică, moarte și distrugere. Am întrebat ”de ce”? Am întrebat ”cum”? Am plâns. Ne-am îmbrățișat. Am sunat la prietenii și familiile noastre din Israel, ca să ne asigurăm că sunt în siguranță.

Dar apoi ne-am amintit că ”Am Israel Hai”. Ne-am amintit că suntem puternici. Ne-am amintit că Medinat Israel este încă în picioare după 75 de ani de amenințări, atacuri și negări ale dreptului său de a exista. Ne-am amintit că există unitate, dragoste și putere în sânul poporului nostru. Atunci când un evreu suferă, când țara noastră este atacată, suntem uniți. Plângem alături de Israel, dar ridicăm și glasul. Facem donații în sprijinul victimelor. Adoptăm un soldat. Ne rugăm. Ne oferim voluntari. Ne ridicăm în sprijinul Israelului. Suntem evrei, etern legați de poporul nostru, de pământul nostru, de Dumnezeul nostru și de țara pe care El a dat-o strămoșilor noștri acum mii de ani și pe care ne-a redat-o în epoca modernă.

Această suferință, acest constant memento al violenței și morții trebuie să înceteze. Mamele nu mai trebuie să fie făcute să plângă pentru pruncii lor. Părinții nu mai trebuie să fie făcuți să aprindă lumânări de aducere-aminte, cu lacrimi șiroindu-le pe obraji, șoptind numele fiilor și fiicelor lor uciși pentru apărarea țării noastre. Pacea nu are voie să aibă un asemenea preț.

În curând – la fel de ipocrit ca întotdeauna – vor apărea voci care vor pleda pentru ”reținere” și ”compromisuri pentru pace”. Așa-ziși lideri mondiali, așezați în fotolii confortabile la mii de kilometri, cu agende politice strâmbe și profund antisemite, nu vor numi ceea ce s-a întâmplat în Israel atac terorist – deși exact asta este! Nu vor recunoaște că Israelul are dreptul să existe și să se apere – deși îl are! Nu vor condamna Hamas-ul pentru lașitatea și cruzimea lor! Vor ”omite” să spună că în timp ce Hamas împușcă civili pe străzile Israelului, Armata de Apărare a Israelului (IDF) face anunțuri publice pentru a-i îndemna pe civilii din Gaza să se adăpostească. Este ușor să vorbești despre ”reținere” și ”compromisuri pentru pace” atunci când nu țara ta este atacată de teroriști, când nu poporul tău este măcelărit, când nu copilul tău este răpit, când nu casa ta este bombardată de rachete. Însă un astfel de discurs este laș, rușinos și antisemit.

Cu peste 50 de ani în urmă, Golda Meir, unul din cei mai puternici lideri ai poporului nostru, vorbea despre război și pace astfel: ”Urâm războiul. Nu ne bucurăm de victorii. Ne bucurăm în schimb atunci când se cultivă un nou tip de bumbac și când căpșunile înfloresc în Israel.”

Dar vom avea parte de victorie! Pentru că sângele evreiesc nu este ieftin. Iar dacă dușmanii noștri și cei care le împărtășesc credințele vor cu adevărat pace, atunci să facă bine să țină seama de asta! Nu poți face pace cu cineva care vine să te ucidă. Rabinul Jonathan Sacks spunea odată: ”Pacea este un duet, nu un solo. Pacea nu poate fi făcută doar de către o singură parte. Dacă putea, ar fi fost deja demult făcută.”

Când ne rugăm pentru frații și surorile noastre, אחינו כל בית ישראל, pentru siguranța, consolarea și revenirea lor în siguranță, trebuie să rămânem puternici. Trebuie să susținem Armata de Apărare a Israelului (IDF) în efortul ei de face astfel încât așa ceva să nu se mai întâmple niciodată. Criminalii trebuie să plătească. Cei care îi susțin trebuie să fie reduși la tăcere. Infrastructurile teroriste trebuie să fie șterse de pe fața pământului, transformate în ruine imposibil de reconstruit. Cei care promovează războiul religios și terorismul ca mod de viață trebuie să fie făcuți să-și înghită cuvintele. Bumbacul și căpșunile nu trebuie să mai crească niciodată din sânge evreiesc. Și atunci, va fi pace.

Fie ca Domnul să răspundă rugăciunilor noastre și să ne călăuzească mâinile ca să distrugem răul odată pentru totdeauna și să punem capăt tuturor suferințelor. ה׳ עז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום Dumnezeu va da putere poporului Său, Dumnezeu va binecuvânta pe poporul Său cu pace!

Share This
Sari la conținut